Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter om dig när du flyttat från din lägenhet men vissa uppgifter måste vi, enligt lag, spara i minst två år därefter som t.ex. hyresavtalet. Även i de fall då det varit skador i lägenheten eller utestående fordringar och om hyresgästen sagts upp på grund av misskötsamhet kan uppgifterna komma att sparas längre.

Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial, t.ex. betalningar, kommer vi att spara i sju år inklusive innevarande år. Detta för att följa gällande lag.