Källsortera — och hjälp oss minska sopberget!

Mycket av det avfall som slängs på soptippen kan återvinnas och användas igen genom källsortering. Källsortering innebär att du sorterar ut det som är farligt för miljön och det som går att återanvända, återvinna eller kompostera.

Nästan alla som bor hos Karlskogahem har möjlighet att källsortera. Hjälp oss minska sopberget!

Genom att källsortera minskar din klimatpåverkan tack vare de energivinster som görs när material återvinns. Du undviker också att sprida giftiga och miljöfarliga ämnen.

I de flesta av våra områden finns miljöstationer där du kan sortera dina sopor i olika fraktioner. I miljöstationerna kan du också lämna lysrör, lågenergilampor och batterier, som räknas som farligt avfall. Övrigt farligt avfall, till exempel lacknafta, färger, lacker, lim, spackel, sprayflaskor och färgborttagningsmedel lämnar du på Mosseruds avfallsanläggning. Mediciner lämnar du på närmaste apotek.

Läs mer på:
www.karlskogaenergi.se/
www.ftiab.se/
www.naturvardsverket.se/