Vår behandling av personuppgifter

Karlskogahem AB värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Denna riktlinje förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som görs med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Karlskogahem AB, organisationsnummer 556046-8885, med adress Skrantafallet 9A, 691 27 Karlskoga, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Registerutdrag

Du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag från oss. Begäran görs skriftligt. Ladda ner blanketten för begäran av egna personuppgifter (docx).

Fyll i blanketten och skicka till:
Karlskogahem AB, Box 417, 691 27 Karlskoga

Offentlighet och sekretess

För Karlskogahems verksamhet gäller offentlighetsprincipen, vilket innebär att vem som helst kan begära att få ta del av behandlade uppgifter. Detta innebär att vi därför på begäran av en enskild kan vara skyldiga att enligt lag lämna ut uppgifter om dig. Undantaget är att enligt 26 kap 11 § offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess för uppgifter om dina personliga förhållanden om det kan antas att du eller någon dig närstående lider betydande men om uppgiften röjs.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Alla dina personuppgifter behandlas i Sverige.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag). Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och om du vill veta vilka uppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till dem.

Rätt till rättelse

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. Tänk på att du som står i Bostadskön kan ändra vissa uppgifter direkt på Mina Sidor.

Rätt till radering

Du kan begära radering av de personuppgifter vi behandlar om dig ifall uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats. Vi kan dock behöva spara dem i arkiveringssyfte.

Rätt till begränsning

Deltagande i kundundersökningar: Du har alltid rätt att avanmäla dig från att få olika undersökningar skickade till dig. De undersökningar vi utför handlar om att vi vill ha underlag till bättre service eller att vi vill få underlag kring hur människor önskar bo.

Rätt till dataportabilitet

Du kan begära att vi lämnar ut dina uppgifter i ett maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig, till exempel en annan part eller leverantör. Detta gäller bara personuppgifter som du själv har gett oss, som behandlas automatiskt av oss och som vi behandlar för att hålla vad vi lovat i avtalet med dig eller för att du samtyckt.

Vad innebär det att Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet?

Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du därför rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Vem är dataskyddsombud?

Vårt dataskyddsombud heter Rebecka Landö. Maila rebecka.lando@karlskogahem.se  vid frågor om dataskydd.

Ändringar i vår riktlinje?

Vi kan komma att göra ändringar i vår riktlinje. Den senaste versionen finns alltid på vår hemsida.

Riktlinjen uppdaterades senast 2021-01-28