Karlskogahem har idag av fyrtiotre medarbetare, 63%  män och 37%  kvinnor (se vidare fakta under Organisation).

Vision

Karlskogahem ska vara en attraktiv arbetsgivare avseende jämlikhetsfrågor och vår arbetsplats ska vara ett föredöme i de här frågorna.

Karlskogahems arbetar utifrån en jämställdhets- och likabehandlingsplan som syftar till att beskriva och tydliggöra grundläggande värden, övergripande målsättningar och ansvarsfördelningen för Karlskogahems jämställdhets- och likabehandlingsarbete. Vår jämställdhets- och likabehandlingsplan ingår i Karlskogahems personalhandbok och revideras årligen.

Bakgrund

Karlskogahems jämställdhetsarbete utgår från Diskrimineringslagen (2008:567). Diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder är förbjudet.

Värde och strategi

All verksamhet hos Karlskogahem ska bygga på mångfald, inkluderande och respekt för alla människors lika värde. Diskriminering eller kränkande särbehandling på grund av kön, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, eventuella funktionshinder, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck accepteras inte av Karlskogahem. Detta oavsett i vilken form diskrimineringen yttrar sig. Karlskogahem ska i all sin verksamhet följa gällande svensk lag, särskilt ska Diskrimineringslagen (2008:567) beaktas.

Karlskogahem ska präglas av öppenhet där alla känner sig välkomna och respekterade. Anställda hos oss ska känna att man kan påverka och medverka i beslut och verksamheten ska vara tydlig och konsekvent. Oavsett förutsättningar och livssituation ska alla ha en möjlighet att delta i företagets verksamhet.

Ingen medarbetare på Karlskogahem ska känna sig obekväm till exempel med en viss ton eller jargong i umgänget med kollega eller kund rörande exempelvis kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Långsiktiga mål och åtgärder

Följande parametrar är utvalda målsättningar hos Karlskogahem:

  • Arbetsförhållanden
  • Föräldraskap i kombination med arbete
  • Sned könsfördelning/rekrytering
  • Faktiska löneskillnader på grund av kön
  • Etisk tillhörighet, religion, annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, ålder/rekrytering

Konkreta och aktiva åtgärder är kopplade till målen. All personal på företaget är ansvariga för att följa planen samt att delta i det årliga arbetet.